Previous Board

Year President Secretary General Treasurer Board of Directors
1996 Yuanxian Zhu Yu Dong Litton Lee Fuquan Zhao, Jialin Yang, Lixin Peng, Haoran Hu
1997 Yuanxian Zhu Yu Dong Litton Lee Frank Zhao, Haoran Hu, Jingde Yan, Lixin Peng
1998 Yu Dong Rong Chen Litton Lee Frank Zhao, Lee Liu, Xiaobin Li, Lixin Peng
1999 Allen Han Rong Chen Litton Lee Yi Liu, Xiaobin Li, Jun Xin
2000 Allen Han Rong Chen Yi Liu Xiaobin Li, Jun Xin
2001 Harold Sun Li Fan Min Xu Henry Li, Yi Liu, Jun Xin, Song-Charng Kong
2002 Harold Sun

Li Fan

Min Xu Henry Li, Yi Liu, Jun Xin, Song-Charng Kong
2003 Li Fan Qingmin Yang Wenbo Wang Guoming Zhu, Henry Li, Harold Sun
2004 Li Fan Qingmin Yang Wenbo Wang Guoming Zhu, Xiaoming Bian, Mike Liu, Henry Li
2005 Wenbo Wang Qingmin Yang Yongsheng He Guoming Zhu, Xiaoming Bian, Mike Liu, Li Fan
2006 Wenbo Wang Qingmin Yang Yongsheng He Guoming Zhu, Xiaoming Bian, Mike Liu, York Zhu
2007 Yongsheng He Xiaoming Bian York Zhu Mike Liu, Zheng Xu, Yong Shu, Jun Lu
2008 Yongsheng He York Zhu Zheng Xu Yong Shu, Jun Lu, Yi Liu, Hongxun Gao
2009 Zheng Xu York Zhu Hongxun Gao Jun Lu, Yuan Shen, Yong Shu
2010 Zheng Xu Hongxun Gao Yuan Shen Jun Lu, Chuanli Liu, Xiaopeng Yu
2011 Chuanli Liu Hongxun Gao Xiaopeng Yu Yuan Shen, Haiwen Ge, Jake Hu, Yiqun Huang, Jian Gong
2012 Chuanli Liu Haiwen Ge Xiaopeng Yu Jake Hu, Yiqun Huang, Jian Gong, Xubin Song
2013 Chuanli Liu Haiwen Ge Xiaopeng Yu Jake Hu, Yiqun Huang, Jian Gong, Xubin Song, Yuyin Zhang, Feilong Liu
2014 Feilong Liu Junnian Zheng Xiaopeng Yu Haiwen Ge, Yiqun Huang, Jian Gong, Xubin Song, Yuyin Zhang, Liangjun Hu, Shouxian Ren, Jianwen Li
2015 Feilong Liu Junnian Zheng Jianwen Li Fang Li (IT Officer), Xubin Song, Yuyin Zhang​, Liangjun Hu, Qilong Lu, Shouxian Ren, Shan Jia 

Contact Us

NAACEE Board

 

E-mail: admin@naacee.org

 

Recommend this page on:

Print Print | Sitemap
© 2015 NAACEE. All rights reserved.